جواز کار

جواز کار

چه کسی اجازهٔ کار دریافت می¬کند؟

در سوئیس اساساْ دو اصل وجود دارد:

برای کارپذیران از کشورهای اتحادیهٔ اروپا-\ و کشورهای عضو اتحادیهٔ تجارت آزاد اروپایی، ساده¬ تراست که جوازِ ورود به بازار را کسب کنند. دلیل این کار، توافق¬های میان سوئیس و اتحادیهٔ اروپاست.

کارپذیران از دیگر کشورها، فقط یک اجازهٔ کار دریافت می کنند، اگر که به عنوان نیروی کار شدیداْ، مورد نیاز و با تخصص خوب، شناخته شده باشند.

بر روی شبکهٔ اینترنتی دبیرخانهٔ دولت مربوط به امور مهاجران، می¬توانید پیش شرط¬های مورد نیاز برای دریافتِ اجازهٔ کار را بخوانید. معلومات در این مورد به زبان¬های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی موجود می¬باشند.

ولایتی که شما در آن زندگی می¬کنید، بر أساس معیارهایی که در بالا ذکر شد، تصمیم می‌گیرد که آیا شما اجازهٔ کار دریافت می¬کنید یا نه. معلومات بیشتر در این مورد را می-توانید از Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden (ادارهٔ مهاجرت و حقوق مدنی در گرابوندن) دریافت کنید.