قانون کار

قانون کار

از کجا می‌توانم معلوماتی دربارهٔ قانون کار کسب کنم؟

قانون کار، حقوق و مکلفات کارپذیران زن و مرد و همچنین صاحب کار را تنظیم می¬کند. این موارد قابل اهمیت هستند:

  • قانون کار (مراقبت از بهداشت عمومی، زمان کار- و استراحت، نوجوانان، زنان باردار و مادرانی که به فرزندانشان شیر می¬دهند)
  • قانون الزامی (قرارداد کار فردی، قرارداد کار دسته جمعی، قراداد کار معمولی)
  • قانون بیمهٔ تصادفات (امنیت کاری)

همان مقرراتِ قانونی کار که برای همکاران سوئیسی صدق می¬کند، شامل همهٔ خارجیانی هم می شود که در سوئیس شاغل هستند.

پیوندهای اینترنتی