حقوق

حقوق

حقوق من چه مقدار است؟

در قانون سوئیس، حداقل حقوق تعریف نشده است. با این وجود، در برخی از قراردادهای دسته جمعی کار و یا قراردادهای معمولی کار، برای بعضی از انواعِ شغلی، حداقل حقوق پیش بینی شده است. اندازه و مقدار حقوق، میان صاحب کار و کارپذیر، در هنگام استخدام مورد توافق قرار می¬گیرد.

در مواردی که کارپذیر، بدون هیچ تقصیری ناتوان از خدمات کاری می¬شود، مانند در هنگام بیماری، تصادف، سربازی و غیره، قانون مقرر می¬دارد که صاحب کار باید برای مدت محدودی، حقوق را بپردازد. اینکه این مسئله، چه زمانی به درازا خواهد کشید، بستگی دارد به طول قرارداد کار، پرداخت حقوق از سوی صاحب کار، تنها زمانی معتبر خواهد بود که سه ماه از بستن قرارداد کار، گذشته باشد.