کار سیاه

کار سیاه

کار سیاه به چه معناست؟

اگر کسی همچنین گاه گاه در بخش های پاک کاری،پرستاری اطفال،کار خانه و باغداری درآمدی دارد، باید بعنوان واجد شرایط کار ، دارای اجازه از پولیس برای بیگانگان و از جانب دیگر در بیمه های اجتماعی ثبت نام باشد و یا خود را ثبت نام نماید.در غیر آن حاصلی نداشته و به عنوان کار غیر قانونی و کار سیاه شناخته شده،شخص مورد نظر در صورت بیکاری ،حادثه و از کار افتادگی بیمه نخواهد بود.