پشت کار گشتن

تقاضای کار

چه چیزهایی باید در یک درخواستِ کتبی برای کار، قید شوند؟

تقاضای کتبی کار، کارت ویزیت شما است و در أساس دربردارندهٔ مدارک زیر می¬باشند:

  • نامهٔ ضمیمه: نامه باید توضیح دهد که چرا شما دقیقاْ به این کار علاقه دارید و به چه دلایلی شما انتخاب خوبی برای این کار می¬باشید. شما با این نامهٔ ضمیمه به صاحب کار نشان می¬دهید که در آینده برای هدف¬های شرکت می¬خواهید با کمال میل، همکاری کنید. نامهٔ ضمیمه را سلسله¬وار برای هر درخواستِ کاری نفرستید، بلکه برای هر تقاضای کاری، نامهٔ ویژه¬ای بنویسید.
  • زندگینامه: زندگینامه، به صاحب کار معلوماتی در بارهٔ شخص خودتان، راه تعلیم و تربیت و تعلیم تکمیلی، موقعیت شغلی تا الانِ شما و تجربه¬هایی را که از کار کسب کرده¬اید و از مهارت¬های زبانی و کامپیوتری شما ارائه می¬دهد. طرح¬هایی بسیاری از زندگینامه وجود دارند که نشان می¬دهند یک زندگینامه چگونه باید به نظر بیایند و از چه محتوایی باید برخوردار باشند. پیشاپیش به این نمونه¬ها در اینترنت نگاهی بیندازید و یا به زندگینامه¬های دوستان و آشنایانتان رجوع کنید و بگذارید که برای زندگینامهٔ خودتان از آنها الهام بگیرید.
  • مدارک تحصیلی و تأییده¬های تعلیمی: مهم است که شرح کامل با مدارک تحصیلی مستند از فعالیت¬های شغلی. همچنین شهادتنامه¬های امتحانات پایانی آخرین دورهٔ تعلیمی¬تان را و نیز، دوره¬های تکمیلی تعلیمی مهم را ضمیمه کنید. اما توجه کنید: هیچگاه مدارک اصلی را نفرستید، بلکه فقط کپی آن‌ها را!