پشت کار گشتن

پشت کار گشتن

پشت کار گشتن

مهم است که در بارهٔ پشت کار گشتن به دوستان و آشنایانتان خبر بدهید. شاید از این طریق، زودتر اطلاع پیدا کنید که محل کاری آزاد می شود و شاید بتوانید برای آن کار، درخواستِ کار بدهید.

اما بسیاری از محل¬های کار نیز به صورت عمومی اعلام می¬شوند. می¬توان این اعلان¬ها را در روزنامه‌ها و بیشتر در ضمیمه¬های دوره¬ای اعلان¬های کار در روزنامه¬ها پیدا کرد. همچنین مجله¬های تخصصی غالباْ، اعلان¬های محل کار را منتشر می¬کنند. چنانچه شما هیچ روزنامه¬ای را مشترک نشده اید، به کتابخانه و یا به قهوه¬خانه¬ای بروید تا بتوانید آنجا روزنامه¬ها و هفته¬نامه¬ها را بخوانید.

اینترنت، هر چه بیشتر به عنوان بازار کار، اهمیت می¬یابد. ضمناْ بسیاری بورس¬های مربوط به محل کار در اینترنت موجود می¬باشند. بخشی از این برنامه¬های کاریابی، رایگان و بخشی نیز مقدار کمی هزینه بردار هستند. شما می¬توانید در برنامه¬های کاریابی هزینه بردار، درخواست پیدا کردن کار را برای زمان محدود و معینی بدهید. آنگاه، پیشنهادهای کاری را از طریق ایمیل، دریافت می¬کنید.

بسیاری از شرکت¬ها، محل¬های کار آزاد شده را در صفحه¬های اینترنتی شرکتِ خود، اعلام می¬کنند. از همینرو، مستقیماْ برای پیدا کردن کار در شرکت¬ها به اینترنت مراجعه کنید و یا به آن شرکت¬ها تلفن بزنید. این کار را حتا اگر این شرکت¬ها محل کارِ آزادی را اعلام نکرده¬اند، می توانید انجام بدهید، چنانچه علاقه¬ای به شرکتِ مربوطه دارید. به این کار، درخواست کار ابتکاری و یا درخواست کار خودجوش، می¬گویند. درخواست های کار جدی و کامل، از بخت خوبی برخوردارند. با این وجود، باید با رجوع به مدارک ارسالی، روشن بشود که کاریاب، به گونه¬ای متمرکز و جدی با شرکت سروکار داشته است.