احساس می کنم با من به ناحق رفتار شده است

احساس می کنم با من به ناحق رفتار شده است

احساس می کنم با من به ناحق رفتار شده است. چه کار می‌ توانم بکنم؟

دقیقاْ فکر کنید که به چه دلیل از محل کارتان ناراضی هستید. بهترین راه این است که از تک تک پیشامدها، یادداشت برداری کنید و دقت کنید که شاهدانی برای این اتفاق¬ها داشته باشید (همکاران زن و مرد) نخست با یک عضوِ هیئت مسئول کارکنان صحبت کنید، اگر که هیئت مسئول کارکنان در شرکت و یا کارخانه وجود دارد. در هر صورت، یک گفتگو با رئیس هیئت مسئول کارکنان می¬تواند، مسئله را روشن کند.

همیشه بگذارید به صورت تخصصی مورد مشورت قرار بگیرید، پیش از آنکه خودتان، خودجوش اقدامی به عمل آورید. بهترین راه این است که مورد مشورت حقوقی قرار بگیرید و یا از سوی نهادهای یاری رسان مورد مشورت قرار بگیرید.

اگر عضو یک سندیکا هستید، می¬توانید از آنجا جویای حل مشکل شوید. این هم می¬تواند کمک کند اگر بخواهید که یک واسطهٔ بینافرهنگی، دخالت کند. و یا نخست، یک بار با همکارانتان در آن مورد گفتگو کنید. شاید از این طریق، نکاتی را کسب کنید که به ادامهٔ اقداماتتان کمک کند.