برنامه¬های مشاورتی

برنامه¬های مشاورتی

برنامه¬های مشاورتی

در هنگام داشتن پرسش و مشکل، بسیار کمک کننده است که به خوبی دارای معلومات باشید و از برنامه¬های مشاورتی استفاده کنید. مراکز مشاورتی برای مسایل عمومی وجود دارند و مراکزی نیز، در موضوع¬های خاص و زمینه¬هایی خاص در زندگی، تخصص دارند. معلومات بیشتر را از مرکز معلومات ادغام در شار کور، از ناحیهٔ مسکونی خود کسب کنید و یا در اینترنت، مراکز تخصصی مشاوره را پیدا کنید. آدرس¬های تماس با مراکز مشاورتی، در زمینهٔ موضوع¬های خاص در hallo.gr.ch نیز پیدا می¬شوند.