مالیات

مالیات

چه نوع مالیات¬هایی در سوئیس وجود دارند؟

هر فردی که در سوئیس ساکن است، کار می¬کند و یا خرید می¬کند، می¬تواند مشمول مالیات بشود. مالیات، یک پرداخت عمومی است. مالیات، مهمترین منبع درآمد دولت است و برای دولت این امکان را فراهم می¬آورد که بتواند وظایفش را برآورده کند.

 

در سوئیس یک ردیف کامل از مالیات¬های مختلف، شناخته شده هستند. مالیات¬های مستقیم، برای دولت، جزو مهمترین¬هاست: همچنین مالیات بر درآمد- و مالیات بر ثروت و نیز مالیات بر سود و بر سرمایه.

 

مالیات¬های غیر مستقیم در جایگاهِ بعدی قرار دارند. این موارد جزو مالیات¬های غیر مستقیم هستند: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تنباکو، مالیاتِ سگان، مالیات¬های ولایتی مربوط به موتور سیکلت، مالیات بر قرعه کشی¬ها و خیلی مالیات¬های دیگر. مالیات¬ها وابسته به نوع آن‌ها، از سوی ناحیه¬ها¬، ولایت¬ها و از سوی فدرال تعیین می¬شوند.