برنامه ریزی و تنظیم فامیل

برنامه ریزی و تنظیم فامیل

تنظیم فامیل چیست؟

وقتی زمان مناسب برای یک فامیل فرابرسد، هر زوجی باید برای خود تصمیم بگیرند. می¬توان کاری کرد که جلوی بارداری گرفته شود و یا بتوان آرزوی داشتن فرزند را برآورده کرد. با این وجود، نمی‌توان همه چیز را برنامه ریزی کرد. حتی امروز هم هنوز حاملگی برنامه ریزی نشده و آرزوهای برآورده نشدهٔ داشتن فرزند، وجود دارد. تقریباْ ۲۰ درصد همهٔ زوج¬ها، نمی¬توانند فرزندی به دنیا بیاورند. مراکز مشاوره می¬توانند در این مشکلات، کمک کنند.

آدرس¬های مهم

آدرس¬های مهم

  • adebar Fachstelle für Sexuelle Gesundheit und Familienplanung Graubünden

    adebar مرکز تخصصی برای صحتمندی جنسی و تنظیم فامیلReichsgasse 257000 Chur081 250 34 38www.adebar-gr.ch