برنامه ریزی و تنظیم فامیل

مقدمات رسمی

چه مقدمات رسمی¬ باید پیش از زایمان، برآورده شوند؟

دفترچهٔ فامیلی و گواهی کتبی پذیرش را با خود، آماده داشته باشید. مدیریت شفاخانه این مدارک را برای معرفی فرزندتان به ادارهٔ مدنی ثبت احوال نیاز دارد.

 

در هفته¬های آخر پیش از زایمان، دیگر آخرین فرصت است که برای فرزندتان یک نام کوچک انتخاب کنید. در شفاخانه از شما انتظار دارند که نام کودک را ¬بدانید.

 

پیش از زایمان، در بیمهٔ داکتری، کودکتان را بیمه کنید. بدین وسیله، شما دیگر احتیاجی ندارید که پرسشنامهٔ مربوط به صحتمندی را پر کنید و کودکتان از پوشش کامل بیمه، برخوردار خواهد بود.

 

چنانچه شما ازدواج نکرده¬اید باید پدر، کودک را به عنوان فرزند به رسمیت بشناسد. یعنی، او باید در ادارهٔ مدنی ثبت احوال به صورت رسمی، به عنوان پدر به ثبت برسد. افزون بر این، ادارهٔ اداره سرپرستی با والدینی که ازدواج نکرده¬اند، پس از زایمان، تماس می¬گیرد. این موسسه وظیفه دارد که مطمئن شود که آیا پرداخت خرجی کودک، تنظیم شده است یا نه.