برنامه ریزی و تنظیم فامیل

پشتیبانی پس از زایمان

در زمان¬های اولیهٔ پس از زایمان از کجا مورد پشتیبانی قرار می¬گیرم؟

در روزهای پس از زایمان، مادر باید توان جسمی و روحی خود را بازیابد. در این هفتهٔ نخست (هفتهٔ استراحت در رختخواب) مادر و کودک از نظر داکتری تحت مراقبت قرار می¬گیرند. پایه¬بیمهٔ بیمهٔ داکتری، هزینه¬های آزمایش¬های داکتری مربوط به دوران بارداری، زایمان و مراقبت در هفتهٔ استراحت در رختخواب را می¬پردازد. بیمهٔ داکتری، همچنین بعضی از هزینه¬های مربوط به مقدمات زایمان و مشاوره برای دوران شیرخوارگی کودک را نیز، می¬پردازد.

 

برای زمان¬های اولیهٔ پس از زایمان در خانه، از سوی مشاوره برای والدین، در صورت داشتن پرسش-هایی در مورد تغذیه، رشد و یا تربیت کودک حمایت خواهید شد. معلومات مربوط به برنامه¬های متناسب در منطقهٔ خود را از ناحیهٔ مسکونی و یا از طریق صحفهٔ اینترنتی مشاوره برای مادران – و پدران در گرابوندن، دریافت کنید. افزون بر این، همچنین این امکان نیز وجود دارد که پرسش¬های خود را تلفنی و یا از طریق فرمولارهای آنلاین، مطرح کنید.