زندگی سالم

زندگی سالم

چه چیزی جزوِ یک شیوهٔ سالم زندگی است؟

صحتمندی یک هدیه است، با این وجود ما هم می¬توانیم فعالانه برای صحتمندی خود کاری بکنیم. یک شیوهٔ سالم زندگی، بهترین مراقبت از صحتمندی است. به زبان تخصصی به این می‌گویند؛ پیشگیری. به این وسیله، ما کاری را انجام می¬دهیم تا از خود در برابر بیماری، حمایت کنیم. با این همه، یک شیوهٔ سالم زندگی چیست؟ این‌ها جزو شیوهٔ سالم زندگی هستند، مثلاْ: تغذیهٔ سالم، حرکت کافی، وزن معمولی، خواب کافی، اختلاف و اضطراب کمتر، تماس¬های اجتماعی خوب، سگرت نکشیدن و ننوشیدن الکل و یا خیلی کم نوشیدن.

پیوندهای اینترنتی