زندگی سالم

مشاوره برای اعتیاد

کجا می¬توانم در بارهٔ اعتیاد مورد مشورت قرار بگیرم؟

انسان¬ها می¬توانند به چیزهای مختلف معتاد باشند: به الکل یا به سگرت و یا به داروهایی مانند داروهای درد -، خواب- و یا به داروهای آرامش بخش. همچنین اعتیاد به کار، خوردن، قمار بازی و یا به خرید وجود دارد. و یا اعتیاد به مواد مخدر ممنوعه مانند ماری جوانا، کوکائین و یا به هروئین.

اعتیاد به مواد مخدر، به تن و روان تأثیر می¬گذارند. اعتیاد به مواد مخدر می¬تواند برای نزدیکان آدم نیز، مشکلی باشد. اعضای فامیل و دوستان، گاهی برای دراز مدت، متوجهٔ اعتیاد نمی¬شوند. و اگر چنانچه متوجه اعتیاد بشوند، غالباْ در آن باره صحبت نمی¬کنند. از همینرو، مهم است که به دنبال دریافتِ کمک حرفه¬ای در خارج از محدودهٔ فامیل بود.

غالباْ انسان¬های معتاد نمی¬توانند به تنهایی از اعتیادشان رهایی یابند. شما به هنگام مشاوره در مورد اعتیاد، می¬توانید با افراد متخصص راه حل¬های تازه¬ای برای غلبه بر اعتیاد بیابید. فرد مبتلا و وابستگان وی در این وضعیت دشوار، همراهی و حمایت می¬شوند.

مشاوره، غالباْ رایگان می¬باشد. افراد متخصص، مشمول قانونِ اجبار به سکوت هستند. آدرس افراد متخصص را می¬توانید از دفترچهٔ تلفن پیدا کنید. داکتر فامیلی نیز می¬تواند افراد متخصص را به شما توصیه کند.

تماس

تماس

  • Kantonales Sozialamt Graubünden

    اداره اجتماعی کانتونیGrabenstrasse 87000 Chur081 257 26 54https://www.soa.gr.ch
  • Beratungsstelle Blaues Kreuz Graubünden

    بخش مشاوره صلیب سرخAlexanderstrasse 427000 Chur081 257 26 54https://blaueskreuz.gr.ch/