بیمار بودن

برنامه¬هایی برای طفلها

چه برنامه¬هایی برای طفلها وجود دارند؟

در سوئیس، در کنار داکتر خصوصی طفلها، همچنین برنامه¬هایی مخصوص و رایگان برای طفلها دبستانی وجود دارند:

  • مدارس ناحیه¬ها از خدمات – داکتر دبستان برخوردارند: داکتر مکتب، طفلها دبستانی را در کودکستان، در سال ۴ و در سال ۸ مکتب، معاینه می¬کند و آنان را واکسن می¬زند. از این طریق، مشکلات مربوط به صحتمندی، زود هنگام شناسایی شده و مداوا می¬شوند.
  • داندانداکتر مکتب و مراقبت از دندان در مکتب: یک دندانداکتر سالیانه یک بار، دندان¬های طفلها را معاینه می¬کند. افزون بر این، کارمند خدمات ـ مراقبتی از دندان به طور مرتب آمده و به طفلها دبستانی در کلاس درس نشان می¬دهد که آنان چه رقم می¬توانند درست و با دقت، دندان¬ها را تمیز کنند.
  • خدمات روانداکتری مکتب: شما اینجا به هنگام مشکلات مکتب، مشکلات روحی و تعلیمی کودکتان، کمک دریافت می¬کنید.