بیمار بودن

داکتر زن فامیلی \ داکتر مردِ فامیلی

چه رقم یک داکتر را پیدا کنم؟

داکتر فامیلی، یک داکتر عمومی است که در صورت بیماری، معالجات اولیهٔ شما را به عهده می¬گیرد. آنان برای مراقبت و معالجهٔ تمام بدن، تعلیم دیده¬اند. یک داکتر فامیلی، به خاطر دیدار مرتب، شما را خوب می¬شناسد و می¬تواند به بهترین وجه، شما را مورد مشورت قرار بدهد. از همینرو، بهتر است که همیشه به یک داکتری فامیلی مراجعه کنید.

 

داشتن یک داکتر فامیلی، یک امیتاز دیگر نیز دارد: اگر که بیمار شدید، می¬توانید هر گاه که بخواهید به مطب داکتر فامیلی تلفن کنید و نیز، ساده¬تر می¬توانید قرار ملاقات زود هنگام بگیرید. در بسیاری از بیمه-های داکتری، اگر شما یک داکتر فامیلی داشته باشید، حق بیمه ارزانتر است.

 

راه¬های مختلفی برای پیدا کردن یک داکتر فامیلی وجود دارند: از دایرهٔ دوستان- و آشنایانتان پرس و جو کنید، در دفترچهٔ تلفن، می¬توانید یک داکتر فامیلی پیدا کنید و یا اینکه به اینترنت رجوع کنید.