بیمهٔ صحت

بیمه حوادث

بیمه حوادث

بیمهٔ حوادث، هزینه¬های معالجات صحت را پس از حوادث می¬پردازد. افزون بر این، بیمهٔ حوادث در صورت ناتوانی موقتِ کاری، پول روزانه (به جای مزد) می‌پردازد و در صورت ناتوانی دائمی از کار کردن و یا در صورت فوت، حق بیمهٔ تقاعد را خواهد پرداخت.

همهٔ کارکنان شاغل در سوئیس، در برابر حوادث، بیمه هستند.

 

  • اگر شما در هفته، هشت ساعت و یا بیشتر کار می¬کنید: آنگاه در برابر حوادث وظیفهی و در برابر حوادثی که مربوط به کار نمی¬شوند (حوادثی که در راه برای سر کار رفتن و یا در زمان آزاد اتفاق می¬افتند)، نیز، بیمه هستید.
  •  
  • اگر شما کمتر از هشت ساعت در هفته نزد یک کارفرما کار می¬کنید: آنگاه شما تنها در برابر حوادث وظیفهی و در برابر حوادثی که در راه برای سر کار رفتن، روی می¬دهند، بیمه هستید. برای حوادثی که در زمان آزاد (مثلاً در کار منزل) اتفاق می‌افتند، شما باید با بیمهٔ صحت یک قرارداد بیمهٔ تحوادث ببندید. - افراد بیکاری که از حق دریافت پول بیکاری برخوردارند، اجباراٌ بیمه هستند.
  • افردا بدون کار مانند زنان – و مردانِ خانه¬دار، کودکان، دانشجویان، بازنشستگان و یا بیکارانی که دیگر حق بیکاری دریافت نمی¬کنند، بیمه نیستند. این افراد باید به صورت اجبار با بیمهٔ صحت، قرارداد بیمهٔ حوادث ببندند.
  • در صورت بروز حوادث، باید چنین عمل کرد: حوادث را هر چه سریع¬تر به اطلاع کارفرما و یا به اطلاع بیمهٔ صحت، برسانید. فرم این معرفی¬نامه را از کارفرما و یا از بیمهٔ صحت خود، دریافت کنید.