صحتمندی جنسی و برخورداری از حقوق

صحتمندی جنسی و برخورداری از حقوق

از کجا می¬توانم معلومات و مشاوره در بارهٔ أمور مربوط به موضوع جنسی را، دریافت کنم؟

 

در ارتباط با مسئلهٔ جنسی، صحتمندی جنسی، نمایانگر وضعیت روانی، احساسی، سلامت روحی و اجتماعی است. پیش شرط این صحتمندی، ورود احترام آمیز به مسئلهٔ جنسی و روابط جنسی است. همچنین، مهم است که امکان تجربیات جنسی لذت بخش و کم خطر را کسب کنید، یعنی آزاد از اجبار، تبعیض و خشونت.

 

در سوئیس برای همهٔ انواع روابطِ جنسی، داوطلبانه بودن شرط است. مجاز نیست که کسی را برای روابط جنسی مجبور کرد. همچنین هر کسی، از حق صحتمندی و استقلال جسمی برخوردار است. مُثله کردن اعضای بدن و یا ختنه کردن اعضای جنسی دختران و زنان ممنوع می¬باشند، صرف نظر از اینکه این اعمال در سوئیس و یا خارج از سوئیس اجرا شوند. شما می¬توانید پاسخ به پرسش¬هایی در مورد حقوق جنسی، جلوگیری از حاملگی، امراض قابل انتقال جنسی، دوران بارداری و زایمان، سقط جنین و همچنین روابط جنسی و زندگی مشترک را، در گسترهٔ معلوماتی در اینترنت و یا در مراکز مشاوره، به دست بیاورید.