انتخاب وظیفه

یاد گرفتن وظیفه

چه رقم می¬توان وظیفه ای را آموخت؟

در سوئیس، پس از دوران مکتب از هر سه نوجوان، دو نفرشان یک دورهٔ کارآموزی را به پایان می¬برند. این کارآموزی بنا بر هر وظیفهی، سه و یا چهار سال به طول می‌انجامد. پش از اتمام موفقیت آمیز یک دورهٔ کارآموزی، کارآموزان یک کارت مهارت فدرال دریافت می¬کنند. برای متعلمینی که کارآمدی ضعیفی دارند، یک دورهٔ کارآموزی دو ساله وجود دارد. این دوره با دریافت یک دیپلم وظیفه ای فدرال به پایان می¬رسد.

ویژگیِ کارآموزی در سوئیس، هماهنگی میان مکتب و کار عملی می¬باشد. این را نظام دوگانه، می¬نامند. کارآموزان در قاعده، چهار روز در هفته در یک کارگاهِ تعلیمی کار می¬کنند – در برخی از وظیفه¬ها کمتر از چهار روز است – که در آنجا شناختِ عملی کسب می¬نمایند. در باقی روزهای هفته، آنان به یک مکتبٔ حرفه و فن می¬روند که در آنجا تئوری و نظریه¬ها را می¬آموزند.

افزون بر آن، کارآموزانی که استعداد زیاد تعلیمی دارند، می¬توانند مضامین¬هایی را نیز در مکتب¬ای که دیپلم کار صادر می¬کند، بیاموزند که در نهایت دیپلم کار دریافت می‌کنند. می¬توان این دروس را هم هنگام کارآموزی و یا در پایان کارآموزی، به اتمام رساند. کارآموزانی که شهادتنامه دیپلم کار دریافت کرده¬اند، بعداْ این امکان را دارند که به یک مکتبٔ عالی بروند.