انتخاب وظیفه

پیدا کردن محل کارآموزی

پیدا کردن محل کارآموزی

نوجوانان، نخست باید اطلاع حاصل کنند که کجا محلی برای کارآموزی ارائه می¬شود. محل¬های کارآموزی را می¬توان از جمله در راهنمای محل کارآموزی ولایت¬ها و یا در صفحه¬های اینترنتی شرکت¬ها و یا در روزنامه¬ها پیدا کرد.

 

می¬تواند یاری بخش باشد اگر که شما در آغاز، شخصاْ و یا تلفنی با کارگاهِ تعلیمی تماس برقرار کنید. در پی آن، یک درخواست کتبی قبول می¬نویسید. نیروهای تعلیمی و مراکز مشاورهٔ وظیفهی به نوجوانان نشان می¬دهند که چه رقم می¬توان یک درخواست کتبی را نوشت و چه مدارچه وقت را نیز باید ضمیمهٔ درخواست کرد. والدین نیز باید در این راه، تا آنجا که برایشان ممکن است، از طفلشان حمایت کنند. راهنمایی¬هایی هم در اینترنت وجود دارند.

 

تقریباْ همه نوجوانان – حتی با داشتن دیپلمنامهٔ خوب مکتب – باید اغلب درخواست¬های قبول زیادی بنویسند تا اینکه یک محل کارآموزی پیدا کنند؛ چرا که محل کارآموزی محدود است. این مسئله، به ویژه برای متعلمینی که نمرات بدی دارند، سخت¬تر است. بخت برای یافتن محل کارآموزی، زیادتر می¬شود، اگر که نوجوانان همزمان در چند وظیفه به دنبال یک محل کارآموزی باشند، و نه فقط در وظیفه مورد علاقه¬شان.

 

انتخاب وظیفه و پیدا کردن یک محل آموزی، از سال پیش از آخر لیسه آغاز می‌شود. در طی این زمان، می¬توان دوره¬های کارآموزی (کارآموزی) آزمایشی را هم به پایان برد. ¬