انتخاب وظیفه

رد کردن درخواست برای محل کارآموزی

چه رقم می¬توانم به طفلم انگیره بدهم، اگر تقاضایش، رد شد؟

زمان جستجو برای پیدا کردن محل کارآموزی برای بیشتر انسان¬های جوان، زمان دشوار و پیچیده¬ای است. در بسیاری از مشاغل، محل¬های کارآموزی کمتر از تعداد نوجوانانی است که برای آنها تقاضای قبول می¬فرستند. به همین دلیل، مرتب جواب رد، دریافت می¬کنند.

 

در این دورهٔ زمانی، مهم است که والدین با فرزندشان دربارهٔ امیدها و سرخوردگی¬ها به گونه¬ای باز صحبت کنند. به طفل می¬توانید از طریق پشتیبانی و اطمینان بخشی، کمک کنید. ترغیبش کنید که با وجود پاسخ رد دریافت کردن، به طور مرتب باز تقاضا بنویسد و تسلیم نشود. اعتماد به نفس اولاد را تقویت کنید.

 

شما این رقم اهم می¬توانید به اولادتان کمک کنید که از همان ابتدا به حیث وظیفه مورد علاقه¬اش بدیلهای دیگری راهم در نظر داشته باشد.این مسئله، به ویژه وقتی توصیه آمیز است که به ندرت محل کارآموزی در وظیفه مورد علاقه، وجود دارد و یا اینکه نمرات مکتب برای وظیفه مورد علاقه، کافی نیست. شمار زیادی وظیفه وجود دارند که برای نوجوانان هنوز شناخته شده نیستند. اولاد را ترغیب کنید که همراه با مشاور وظیفهی، یک راه حل مناسب با بخت بالا، پیدا کند. مسیر به سوی مشاور وظیفهی، بی تردید ارزشمند است.