نگهداری از طفلهای کودکستانی – و مکتب ابتدائیی

نگهداری از طفل در چاشت و پس از مکتب

چه کسی از طفلم هنگام چاشت و پس از مکتب، نگهداری می¬کند؟

در برخی از السوالی¬ها مهد طفل¬های روزانه و یا کودکستان روزانه وجود دارند. در اینجاها، طفلها خارج از زمان مکتب و یا کودکستان، نگهداری می¬شوند. در آنجا، طفلها می¬توانند حتی نان چاشت بخورند. بعضی از مدارس، در چاشت خود نگهداری از طفلها را به عهده می¬گیرند. اما این قاعده نیست.

 

در بسیاری از السوالی¬ها نیز، در هنگام چاشت امکان نان خوردن در مکتب وجود دارد که در آنجا طفلها می¬توانند غذا بخورند. از کودکستان و یا از مکتب در بارهٔ برنامه¬های نگهداری از طفل در السوالیٔ مسکونی خود، معلومات بیشتر را کسب کنید.

 

هزینهٔ نگهداری از طفل به درآمد والدین بستگی دارد و در هر حال باید از جانب والدین پرداخت شود.