نگهداری از طفلهای کودکستانی – و مکتب ابتدائیی

طفل من بیمار است

به چه کسی باید اطلاع بدهم، وقتی که طفلم بیمار است؟

وقتی طفل بیمار است، شما باید حتماْ این مسئله را به آگاهی کادر تعلیمی کودکستان و یا معلم برسانید. به همین خاطر، پیش از شروع مکتب، به کودکستان و یا به مکتب تلفن کنید. بعضی از مربیان کودکستان – و یا کادر تعلیمی شمارهٔ تلفن شخصی خودشان را نیز، برای مواقع عاجل در اختیار قرار می¬دهند.

 

هنگامی که طفلتان بیمار است، شما حق دارید که در خانه بمانید و سر کار نروید. از کارفرمایتان اطلاع بگیرید که به خاطر بیماری یک فرزند، چند روز در سال مجاز هستید که سر کار نروید.