نگهداری از طفلهای کودکستانی – و مکتب ابتدائیی

نگهداری از طفل به هنگام رخصتی مکتب ابتدائیی

کجا از فرزند من در هنگام رخصتی مکتب ابتدائیی نگهداری می¬شود؟

والدینی که شاغل هستند اغلب نمی¬توانند در هفته¬های رخصتی مکتب ابتدائی، خود رخصتی داشته باشند. برای طفلها مکتب ابتدائیی – و کودکستانی در السوالی¬های مختلف، امکان¬های نگهداری از طفل در این مواقع وجود دارند که بخشاٌ مکتب، خود ارائه می¬دهد. معلومات لازم را از مکتب و یا مهدطفل روزانه دریافت کنید که چه امکاناتی وجود دارند. همچنین فامیل¬ها خود می¬توانند با یکدیگر همکاری کنند و متقابلاٌ از طفلهاشان نگهداری کنند.