راه حل میانی

راه حل میانی

چه کار باید بکنم اگر که طفلم محل کارآموزی پیدا نکند؟

نوجوانانی که محل کارآموزی پیدا نکرده¬اند، می¬توانند از به اصطلاح راه حل میانی کارآموزی استفاده کنند. راه حل میانی، راه حلی برای دوران گذار است که در آن بخت پیدا کردن محل کارآموزی بیشتر شده و تا پیدا کردن آن نیز، زمان به صورتی ارزشمند می گذرد تا محل کارآموزی پیدا شود.

 

راه حل¬های میانی مختلفی وجود دارند که بر اساس نیازهای مخصوص نوجوانان تنظیم شده¬اند: مثلاْ دورهٔ ۱۰ سالهٔ مکتب، سال آمادگی برای تعلیم وظیفه، پیش دوره و یا کارآموزی در حین تحصیل.

 

در دورهٔ راه حل میانی، نوجوانان برای یک کارآموزی وظیفهی آماده می¬شوند. آنان در این دوره، تجربیات عملی وظیفهی کسب می¬کنند، بارآوری مضامینی¬شان را بهبود می-بخشند و نقطه قوت¬های خود را شناخته و آنرا تقویت می¬کنند. افزون بر این، همچنین از آنان برای انتخاب وظیفه و یا برای پیدا کردن یک محل کارآموزی، حمایت می¬شود.

 

پیش وقت از کارآموز و یا از مشاور وظیفهی معلومات لازم را دربارهٔ راه حل¬های میانی کسب کنید. در آنجا شما می¬فهمید که برای اولاد چه چیزی مناسب¬تر است، چه وقت و چه رقم می¬توان نام نویسی کرد و هزینهٔ آن چه اندازه است. می¬توان درخواستی نیز، برای پرداخت هزینه، ارسال کرد؛ در این مورد اما به مهلت اعلام شده، توجه کنید.