تعلیم و تربیت

رسانه¬های دیجیتال

در جهان دیجیتال، چه رقم از طفلم حمایت کنم؟

طفلها و نوجوانان در یک جهان چند وجهی رسانه¬ای رشد می¬کنند. آنان در وقت¬های آزادشان تلویزیون نگاه می¬کنند، با بازی¬های- کامپیوتری بازی می¬کنند، از طریق اینترنت شبکه مضامینت می¬کنند و معلومات را با هم رد و بدل می¬کنند و با تلفن¬های همراه با دوستانشان در تماس هستند. رسانه¬های جدید در مکتب و در زندگی روزمرهٔ طفلتان، امری معمولی است. آنها، برای طفلها و نوجوانان امکان رشد - و تعلیم را فراهم می¬آورند، اما در خود خطرهایی را نیز پنهان دارند. تلویزیون و اینترنت می¬توانند معتاد کنند، طفلها و نوجوانان می¬توانند مورد اذیت و آزار قرار بگیرند، امکان دارد از معلومات شخصی و تصاویر آنان سوء استفاده شود و یا حتی می¬توانند مورد تجاوز جنسی قرار بگیرند.

طفلها، همچنانکه در جهان فیزیچه وقت همراهی می¬شوند، در جهان دیجیتال نیز به همراهی بزرگسالان نیاز دارند. از همینرو مهم است که شما در سال¬های اول همراه با طفلتان امکانات دیجیتالی¬ رسانه¬ها را که متناسب با سن طفل است، کشف کنید و با او در مورد تجربه¬های به عمل آمده، صحبت کنید. همراه با طفلتان تعیین کنید که او چه مدت، اجازه دارد با رسانه¬های دیجیتالی سرگرم باشد و در این مورد مرزهای روشنی تعیین کنید. از این طریق، طفلتان را به استفادهٔ امن از رسانه¬ها عادت می¬دهید و او می¬آموزد که محتوای رسانه¬ها را انتقادی بررسی کند و خطرهای احتمالی را خواهد شناخت و می¬داند که چه رقم از خودش حمایت کند.