تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

در تربیت اولادم باید به چه چیزهایی توجه کنم؟

نیازهای طفلها در تمام جهان یکسان هستند: آنان به نزدیچه وقت و تماس بدنی، اطمینان خاطر و التفات، گفتگو و محیطی ترغیب کننده، امنیت و جهت دادن، به رسمیت شناخته شدن به عنوان شخصی خاص و منحصر به فرد و اعتماد کردن به استعدادها و مهارت-هایش احتیاج دارند.

 

پیشترها، تعلیم و تربیت بیشتر هدفش این بود که طفلها، خود را با جامعهٔ موجود هماهنگ کنند. آنان باید می تعلیمد که اطاعت کرده و گوش به فرمان باشند. امروز بیشتر و بیشتر توجه می شود که طفلها توانایی¬های فردی¬شان رشد کنند. این وظیفهٔ والدین است که برای شرایط خوب و راهنمایی¬های راه¬بردی بکوشند تا بتوانند در چارجوب این معنا و ارزش، رشد کنند.

 

مدارک

فرزند من چه رقم می¬تواند توانایی¬های فردی¬اش را رشد دهد؟

طفلها به بزرگسالان احتیاج دارند که زمان بگذارند تا با آنان صحبت کنند و به حرف‌هایشان گوش دهند. طفلها به بزرگسالان احتیاج دارند تا آنان را تشویق کنند که چیزهای نو را آزمایش کنند. طفلها به بزرگسالان احتیاج دارند که آنان را تشویق کنند اگر به سختی برخوردند، بیاموزانند که به اراده¬ای مقاومت کننده نیاز دارند. طفلها همچنین به الگوهایی احتیاج دارند که به آنان نشان دهند که چه رقم می¬توانند با اختلافات روبرو شده و دو باره بتوانند آشتی کنند.

 

والدین باید از طفلها در برابر خطرهایی که هنوز نمی¬توانند آنها را تشخیص دهند، حمایت کنند. بنا بر این، والدین باید مرزهایی بکشند و قواعد روشنی را برقرار کنند. اما این هم مهم است که طفلها خود بیاموزند تصمیم بگیرند. عقیدهٔ شخصی طفلها باید رشد کند و بیاموزند که به روشنی آری و یا نه بگویند.

 

احساسات و افکار طفلهاتان را از همان خردسالی، جدی بگیرید. آنان را تشویق کنید که عقاید خود را بیان کنند. فضای آزادی بدهید که تا او اجازه داشته باشد، خود تصمیم بگیرد. از این راه است که طفلها می¬توانند اطمینان به نفس و توانایی¬های فردی خود را رشد بدهد.