تعلیم و تربیت

مسایل مربوط به تعلیم و تربیت

در کجا می¬توانم از مسایل مربوط به تعلیم و تربیت آگاهی پیدا کنم؟

«پرو یوونتوته در نامه¬ها به والدین» توضیحات ساده، همراه با راهنمایی¬های بسیاری را ارائه می¬دهد. از بدو تولد تا شش سالگی، مرتب معلوماتی دریافت می¬کنید که متناسب با سن و مرحلهٔ رشدِ فعلی طفل است. بسیاری از السوالی¬ها از این برنامه حمایت می-کنند و نامه¬ها به والدین را برای والدین می¬فرستند. شما همچنین می¬توانید برای دریافت نامه به والدین، آنرا مستقیماْ نزدِ پرو یوونتوته مشترک شوید.

 

پرو یوونتوته برای والدینی که با زبانی بیگانه صحبت می¬کنند، جزوهٔ «طفل ما» را به زبان¬های مختلف منتشر می¬کند. این جزوه¬ها نیز، فاصله زمانیِ از تولد تا شش سالگی طفل را در برمی¬گیرند و انتشار آن یک بار در سال است.

 

مراسم و دوره¬های مختلفی در مورد موضوع تعلیم و تربیت وجود دارند، مانند دوره-هایی برای زوج¬هایی که تازه پدر و مادر شده¬اند، برای پدر و یا مادری که به تنهایی مسئول تعلیم و تربیت طفل است، برای والدینی که با زبانی بیگانه صحبت می¬کنند و یا برای والدینی با فرزندان نوجوان. تعلیم والدین، والدین را در دانش تربیتی و در مناسباتشان با طفل، تقویت و حمایت می¬کند.

 

شاید شما با طفلتان تنها در خانه زندگی می¬کنید و پرسش¬های مشخصی دارید. و یا اینکه شما وقت آزاد خیلی کمی دارید. در این صورت، یک مشاورهٔ مستقیم تلفنی- بخشاْ حتی به زبان خودتان، می¬تواند با ارزش باشد. همایش¬های اینترنتی نیز، برای والدین وجود دارند. آنجا برای بسیاری از پرسش¬ها، یک پاسخ فرمول بندی شده پیدا می¬کنید. افزون بر این، مجله¬های خانوادگی در اینترنت بخشاْ با خدمات خوب و پیشرفته با معلومات مهم در اختیار شما قرار دارند.