تعلیم و تربیت

حمایت در برابر مواد مخدر و مشکلات اعتیاد

چه رقم از طفلم در برابر مشکلات اعتیاد مواظبت کنم؟

همهٔ جوانان، دیر یا زود در وضعیت¬هایی قرار می¬گیرند که در آن وضعیت¬ها به آنان الکل و مواد مخدر پیشنهاد می¬شود. این مهم است که جوانان با این مسئله دوری کنند و بتوانند نه بگویند. از همینرو، بهترین حمایت در این است که در اولاد، شجاعت، اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری رشد کند.

با طفلها خرد سال و خرد دربارهٔ خطرهای مواد مخدر صحبت کردن، بیهوده است. اما وقتی طفلها بزرگتر شدند، ارزش دارد که با آنان دربارهٔ مشکلات اعتیاد و ضررهای سیگار، الکل و مواد مخدر صحبت کرد. معلومات مربوط به این امور، بیشتر از تهدیدها و نصیحت¬ها، کمک می¬کنند.