أوقات فراغت

برنامه¬های فراغت

برنامه¬های فراغت

فراغت، بازی، حرکت و تفریح برای رشد سالم طفل مهم هستند. در بسیاری از السوالی¬ها، برنامه¬های گوناگون زمان فراغت وجود دارند. برخی از این برنامه¬ها عبارتند از، انجمن¬های ورزشی، مراکز طفلها- و جوانان، مدارس آواز-، موزیک- و رقص، گروهِ همخوانان Chöre، گروه¬های تئاتر طفلها- و جوانان، آتلیه¬های نقاشی و یا گروه¬های طبیعت¬گرد. معلومات بیشتر را می¬توانید از السوالیٔ مسکونی در منطقهٔ خود دریافت کنید.