أوقات فراغت

کار جوانان

کار جوانان

کار جوانان، طفلها و نوجوانان و نوبالغان را در راه استقلال، حمایت و آماده می¬کند. در ولایت گرابوندن در ۵۰٪ از السوالی¬ها، برنامه¬های حرفه¬ای مربوط به کار جوانان وجود دارد. در بیشتر السوالی¬ها، مکان¬هایی برای کار جوانان وجود دارند که بعد از چاشتهای چهارشنبه، جمعه- و یا غروب شنبه باز هستند. کار جوانان، رایگان و برای همه در دسترس می¬باشد.

 

هدفِ کار جوانان این است که طفلها، نوجوانان و نو بالغان را از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هماهنگ و همسو با جامعه بکند، احساسی خوب داشته باشند و بتوانند به صورت شخصیتی رشد کنند که برای خود و برای جمع، مسئولیت بپذیرند و در روندهای جامعه، تأثیر گذاری داشته باشند. این کار می تواند با تحقق پروژه¬ها، مناسبت-ها، با فراهم آوردن مکانی برای جوانان و یا همچنین با برنامه¬های مشارکتی برای طفلها و نوجوانان به اجرا درآیند.

معلومات دربارهٔ برنامه¬های کارجوانان را می¬توانید از محل مسکونی خود دریافت کنید.