أوقات فراغت

بازی با دیگران

بازی با دیگران

محل¬های بازی در پارک¬های عمومی برای همهٔ طفلها و والدین در دسترس می¬باشند. طفلها دوست دارند که در شن بازی کنند و یا سرسره بازی کنند و تاب بخورند. از همینرو، طفلهاتان را تا آنجا که ممکن است، به محل بازی بعدی همراهی کنید. از این طریق شما به رشد سالم او کمک می¬کنید.

 

برای طفلها حدوداْ دو ساله و یا دو ساله به بعد، گروه¬های بازی وجود دارند. طی چند ساعتی در هفته، آنان از سوی افراد متخصص پرستاری و حمایت می¬شوند. در یک چنین گروه¬هایی اولاد این موقعیت را دارد که با هم¬سنان خود بوده و همزمان خودش را برای کودکستان و مکتب آماده کند. معلومات بیشتر در بارهٔ برنامه¬های گروه¬های بازی را می توانید در منطقهٔ خود، از السوالیٔ مسکونی خود دریافت کنید.