اشتک

کتاب¬ها و بازی¬ها

قرض دادن کتاب و وسایل بازی

در قسمت های مختلف کانتون کتابخانه ها و لودی تیک ها)سامان بازی( وجود دارد.با یک سهمگیری پولی می توان کتاب ها و سامان بازی را به امانت گرفت..

 

کتابخانه شار خوررسانه های چند زبانه مختلفی راارائه می دهد. این کتابخانه وقت شام و روزهای آخر هفته هم باز است.