اشتک

اشتک

اشتکها به چه چیزی احتیاج دارند تا خوب رشد کنند؟

اشتکها به پرستاری، مراقبت، تغذیهٔ سالم، حرکت، تماس با طفلهای دیگر، خواب کافی، امنیت و محبت نیاز دارند. اما همچنین آنان به تشویق و ترغیب و حمایت جهت آمادگی برای مکتب و زندگی آینده، نیاز دارند.

مرتب برای طفلتان وقت بگذارید. برایش قصه¬ای تعریف کنید، با او ترانه¬ای بخوانید و یا با او به یک کتاب مصور نگاه کنید. حتی به هنگام گردش، خیلی چیزهای نو، کشف شدنی و تعلیمی هستند. با طفلتان همچنین مرتب به محل بازی طفلها بروید تا او بتواند با طفلها دیگر بازی کند و جیغ و داد راه بیندازد. در گپ و گفتگو و بازی، طفلها خیلی چیزها می¬آموزند که برای موفقیت¬های آینده در مکتب و رشدشان، مؤثر و یاری رسان است: گوش فرا دادن، خود را بیان کردن، توجه کردن، جهت یابی کردن، تمرکز کردن.

همزمان با اینکه طفلتان جهان را کشف می¬کند، با دیگر طفلها بازی می¬کند، آواز می-خواند، به قصه¬ها گوش می¬دهد، طبیعت را تجربه می¬کند و حرکت دارد، تجربیات مهمی را نیز کسب می¬کند که بعدها در مهدِطفل و مکتب داری اهمیت زیاد هستند.

در Graubünden همچنین برنامه¬های حمایتیِ زودهنگامِ مخصوص، وجود دارند؛ مانند شنا برای نوزادان، گروه¬های طفلهای که چهار دست و پا راه می¬روند و روی زمین می¬خزند، ژیمناستیک¬های مادر- طفل \ ژیمناستیک¬های پدر- طفل و یا گروه‌ای بازی.

شما می¬توانید از طریق دیگر والدین و یا از محل مسکونی خود از این برنامه¬ها اطلاع حاصل کنید.

٦٥ فیلم کوتاه به ۱۳ زبان

والدین می¬توانند در بسیاری از وضعیت¬های روزمره، که در آنها تجربه¬ها، کشفیات، بازی¬ها و تعلیم¬ها در هم می¬آمیزند، از طفلهاشان حمایت کنند: به هنگام کمک در کارگاه، به هنگام پوست کندن هویج در آشپزخانه و یا در هنگام بازی در چاله¬های باران.

در ٦٥ فیلم کوتاه که به ۱۳ زبان قابل پخش هستند، بسیاری از ایده¬ها و تشویق و ترغیب¬ها نشان داده می¬شوند.