اشتک

مشاوره به والدین

مشاوره به والدین

والدینِ طفلها ی شیرخواره و اشتکها می¬توانند به مشاورهٔ مربوط به والدین مراجعه کنند. شما در آنجا در مورد پرسش¬هایی مربوط به تغذیه، پرستاری، مراقبت و تربیت طفل، کمک دریافت کنید. حتی اگر طفلتان اغلب جیغ می¬کشد و یا ناآرام است، کمک‌‌های لازم را دریافت می¬کنید. در این رابطه می¬توانید به یک مرکز مشاوره، رجوع کنید. مشاوران، اگر که شما بخواهید، به دیدار شما به خانه خواهند آمد و یا از طریق تلفن و یا از طریق اینترنت معلومات لازم را به آگاهی شما می¬رسانند.

 

شما می توانید انواع معلومات ضروری به حیث خدمات مشاوره ای مختلف را از السوالی منطقه زندگی خودتان پرسان کنید.