اشتک

گروه¬های بازی

آیا باید طفلم را به یک گروهِ بازی طفلها بفرستم؟

از رشد طفلها در گروه¬های بازی حمایت شده و آنان برای رفتن به کودکستان آماده می‌شوند. آنان یاد می گیرند که با یکدیگر باشند، بازی کنند، با هم تقسیم کنند، به یکدیگر توجه کنند، دعوا کنند و آنگاه باز با هم صلح کنند. اگر اولادتان زبان محلی را هنوز کم صحبت می¬کند، این یک موقعیت خوبی خواهد بود که زبانش را بهتر کند.

 

معلومات بیشتر را دربارهٔ برنامه¬های گروه¬های بازی از منطقهٔ مسکونی خود، در محل دریافت کنید.