مکتبٔ ثانویه( لیسه)

قبولی

چه رقم کسی در مدارس ثانویه و یا لیسه پذیرفته می¬شود؟

متعلمین که دیپلم کارآمدی خوبی دارند، می¬توانند در سال ۸ و یا ۹ مکتب، امتحانات ورودی به مکتبٔ ولایتی و یا لیسه را بدهند. در مرحلهٔ عالی مکتب، متعلمین به موقع مطلع می¬شوند و دروس تعمق بخشی داوطلبانه را خواهند گذراند. این امکان هم وجود دارد که مستقیماٌ از صنف ۶ ابتدایی وارد مکتبٔ ثانویه یا لیسه شد. برای این کار هم یک امتحان ضروری است. برای طفلهای که از صنف ۶ وارد شده¬اند، سه سال اولیهٔ مکتبٔ ولایتی، به عنوان بخشی از زمان اجباری مکتب، محسوب خواهد شد.