مکتبٔ ثانویه( لیسه)

امکانات پس از دیپلم

چه امکاناتی پس از لیسه وجود دارند؟

متعلمینی که از یک لیسه فارغ التحصیل شده اند، می¬توانند تحصیلات خود را در یک پانتوم، در یک مکتبٔ عالی تخنیکی و فدرال و یا در یک مکتبٔ عالی به إتمام برسانند.