مکتبٔ ثانویه( لیسه)

مکتبٔ ثانویه( لیسه)

مکتبٔ ثانویه و یا لیسه چیست؟

در سوئیس نُه سال نخست مکتب برای همه طفلها اجباری است. مدارس بالاتر پس از زمان اجباری مکتب را، مدارس ثانویه می¬نامند – همچنین لیسه، مدارس ولایتی، لیسه ای و یا ولایتی نیز، نامیده می¬شوند. رفتن به این مدارس، داوطلبانه است. پیش شرط رفتن به مدارس ثانویه، داشتن نمرات خوب مکتب است. مکتبٔ ثانویه با اخذ یک دیپلم به پایان می¬¬رسد. داشتن این دیپلم، برای تعلیم علمی و اخذ شهادتنامه عملی مثلاٌ از یک پانتوم، ضروری است. همچنین مدارس ثانویه¬ای وجود دارند که می¬توان از آنها دیپلم حرفه – و یا دیپلم وظیفهی دریافت کرد.