مکتب

مسئولیت والدین

مسئولیت والدین

والدین بخاطر تربیت و آموزش اطفال شان مسؤول می باشند.آنها مکلف هستند، که اطفال خود را به مکتب بفرستند و متوجه آنان باشند که اطفال شان در رفتن به مکتب،تقسیم اوقات و نظم مکتب را مراعات نمایند.همچنان آنها باید این اطمئنان را بوجود آورند که اطفال شان کارخانگی خود را انجام دهند و برای این منظور شرایط لازمی را برایشان فراهم نمایند.همکاری در بین والدین و مکتب در سویس یک مفهوم مرکزی می باشد.والدین از طرف مکتب بطور منظم در جلساتی با شرکت والدین و در شب های بخاطر والدین دعوت می گردند.شرکت والدین و اطفال درین موارد بسیار مهم می باشند تا مشکلات مکتبی و یا برای انتخاب مسلک آینده بهترین امکانات و راه حل پیدا گردد.