مکتب

کودکستان

یا عملکرد کودکستان هم مانند مکتب است؟

کودکستان یک مرحلهٔ مقدماتی برای مکتب است. در آنجا طفلها خیلی بازی می¬کنند، نقاشی می¬کشند، آواز می¬خوانند، می¬رقصند و کاردستی انجام می‌دهند و از طرف معلمان کودکستان، مضامین¬هایی کوتاه می¬خوانند. گاهی آنان به تنهایی بازی می¬کنند و یا با دیگر طفلها بازی می¬کنند و گاهی نیز، بر اساس راهنمایی¬های معلم کودکستان بازی می¬کنند.

 

از طریق بازی کردن و تعلیم، طفلها مهارت¬های مهم را می¬آموزند که می¬توانند برای مکتب ابتدائی و زندگی آینده مورد استفاده قرار بدهند: گوش دادن، خود را بیان کردن، مدت طولانی به یک کار و یا یک بازی مشغول بودن، تمرکز کردن، مستقلانه برنامه ریزی کردن و تصمیم گرفتن. آنان همچنین می¬آموزند که با دیگر طفلها و با بزرگسالان کنار بیایند و با یکدیگر به قواعد احترام بگذارند. با این مهارت¬ها، طفلها بخت خوبی دارند که در مکتب موفق باشند.