مکتب

نمرات مکتب

نمرات مکتب

در ولایت گرابوندن، متعلمین در پایان هر ترم یک شهادتنامه نمرات دریافت می¬کنند که می¬تواند با گزارش تعلیمی فردی کامل شود. گزارش تعلیمی در بردارندهٔ معلوماتی ست در بارهٔ وضعیت حال مهارت¬های تخصصی و همچنین دربارهٔ جنبه¬های مهم رفتارهای تعلیمی-، کار و رفتارهای اجتماعی. برای متعلمین صنف¬های ابتدایی ا و ۲ ارزشیابی ممکن است یا از طریق شهادتنامه نمرات/ و یا از طریق کلمات و یا هم اینکه از طریق گزارش تعلیمی، صورت بگیرد.

 

نمرات شهادتنامه از ۱ تا ۶ می¬باشد:

 

۱ = خیلی ضعیف

۲ = ضعیف

۳ = ناکافی

۴ = کافی

۵ = خوب

۶ = خیلی خوب

 

در شهادتنامه می تواند نیم نمره هم بیاید مانند ۴-۵ و یا ۵-۶.

 

والدین باید شهادتنامه را امضا کنند و طفل باید آنرا دو باره به مکتب بازگرداند.

 

ارتقا

در پایان سال تحصیلی معلم صنف در بارهٔ ارتقای متعلم به صنف بعدی بالاتر (ارتقا) تصمیم می¬گیرد. برای این کار، معلم با دیگر معلمانی که مضامین می¬دهند، گفتگو می-کند. برای تصمیم گرفتن، این امور مورد توجه قرار می¬گیرند؛ تا چه اندازه متعلم به هدف¬های تعلیمی دست یافته است و هم اینکه رفتارهای تعلیمی-، کاری و اجتماعی اش چه رقم بوده است.

 

معمول است که معلم پیش از تصمیم برای ارتقای متعلم به صنف بالاتر، با والدین و با طفل صحبت کند.