مکتب

مکتبٔ ثانویهٔ مرحلهٔ ۱

فرزند من به مکتبٔ ثانویهٔ مرحلهٔ ۱ می¬رود، عملکرد این مرحله چه رقم است؟

طفل شما پس از مرحلهٔ ابتدایی، به مرحلهٔ ثانویه وارد می¬شود. معلم، پیشنهاد می¬دهد که طفل شما به چه نوعی از مکتب باید برود. اینجا، نمراتش و رفتارش، مورد توجه قرار می¬گیرند. منظور این است که درس طفل در صنف چه رقم است علاقه، جدیت، استقلال در تعلیم و قابل اطمینان بودن را از خود نشان داده است یانه.

 

اگر شما با پیشنهاد معلم موافق نیستید، به اطلاع معلم برسانید. تصمیم از سوی شورای انتخابی مکتب (هیئت مدیرهٔ محلی مکتب) گرفته خواهد شد. والدین می¬توانند علیه این تصمیم شکایت کنند.