نوجوانان تازه مهاجر

نوجوانان تازه مهاجر

نوجوانان تازه مهاجر

تعلیم، دقیقاْ در رابطه با فراهم آوردن امکانات برای شرکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی، تعیین کننده است. بنا بر این مهم است که نوجوانانی که با زبانی بیگانه صحبت می¬کنند و دوران مکتبٔ اجباری را در کشورهای خود سپری کرده¬اند و بنا بر قانون همبستگی فامیل به سوئیس سفر کرده¬اند، به نظام تعلیم وظیفهی راه ورودی پیدا کنند.

برای آنکه این راه ورود به تعلیم وظیفهی موفقیت آمیز باشد، باید که چندین پیش شرط برآورده شده باشند: دانش پایه¬ای مکتب¬ای، مخصوصاٌ در بخش¬های مربوط به زبان آلمانی و ریاضیات، و همچنین مهارت¬ها و استعدادهای شخصی مانند تکنیک¬های تعلیم- و کار، مهارت¬های راهبردی و داشتن استراتژی برای حل مشکلات.

برنامه¬های تعلیمی ویژه¬ که برای نیازهای نوجوانانی که به زبانی بیگانه صحبت می¬کنند، تنظیم شده¬اند، از آنان برای گذراندن دورهٔ راه حل میانی و یا دورهٔ تعلیمی، حمایت می-کنند.