حمایت از طفلها در مکتب

طفلهای که با زبانی بیگانه صحبت می¬کنند

چه برنامه¬هایی برای طفلهای که با زبانی بیگانه صحبت می¬کنند، وجود دارد؟

برای طفلهای که با زبانی که زبان مکتبٔ محل است، صحبت نمی¬کنند، مضامین¬های حمایتی ویژه¬ای وجود دارند. این مضامین¬های مکملی، رایگان هستند. طفلها، بیشتر طی یک تا دو سال در این دروس تکمیلی شرکت می¬کنند.

 

در کمتر از بعضی السوالی¬ها برای طفلهای که به زبانی بیگانه صحبت می¬کنند و به تازگی به ولایت گرابوندن نقل مکان کرده¬اند، صنف¬های ادغام نیز وجود دارند. در این صنف¬ها، طفلها دروس را به صورتِ فشرده، طی مدت نیم سال و یا تمام سال، به زبان مکتبٔ السوالی، جهت عادت کردن به مکتب تعلیم می¬بینند.

 

شرکت در دروسی با زبان وطنی و فرهنگ وطنی، داوطلبانه است، اما توصیه می¬شود. در این صنف¬ها، طفلها علایق خود را به زبان و فرهنگ کشوری که از آنجا آمده¬اند، عمق می¬بخشند. انجمن¬های والدین و سفارت¬خانه¬ها، این دوره¬ها را موسسه می¬دهند. هرچه طفل زبان مادری¬اش را بهتر صحبت کند، به همان اندازه هم آسان¬تر زبان¬های محلی را می¬آموزد