حمایت از طفلها در مکتب

تکالیف خانه

چه کسی برای تکالیف خانه به طفلم کمک می¬کند؟

معلم به متعلمین تکالیف خانه می¬دهد. طفلها باید تکالیف خانه را در خانه، خود انجام بدهند. والدین با فراهم آوردن چارچوب مناسب، می¬توانند به طفلشان کمک کنند. در صورت امکان اگر طفل، تکالیف خانه را هر روز در همان زمان و در همان مکان همیشگی، انجام بدهد و کسی هم مزاحمش نشود، بسیار کمک کننده است. به همین دلیل، در این زمان، رادیو و تلویزیون را خاموش کنید. طفلتان شاید هم تکالیف خانه را همراه با یچه وقت از همصنفی¬هایش انجام بدهد. با همصنفی، اغلب بسیار سرگرم کننده¬تر است.

 

برخی از السوالی¬ها و برخی مدارس، پس از اتمام وقت مکتب، کمک¬های تحت مراقبت برای تکالیف خانه را ارائه می¬دهند. طفلتان می¬تواند آنجا تحت نظارت افرادی که مراقبت می¬کنند، تکالیف خود را انجام دهند. گاهی هم انجمن و موسسه¬هایی، پروژه¬های تعلیمی را با قیمتی مناسب انجام می¬دهند که از سوی معلمان تعلیم دیده، تحت نظارت هستند.

 

همچنین برای مضامین¬ها، برنامه¬های کمک رسانی خصوصی وجود دارند.