حمایت از طفلها در مکتب

کمک در هنگام دشواری¬ها

فرزند من در مکتب احساس خوبی ندارد و یا اینکه به هنگام دشواری¬های ویژه، به کمک احتیاج دارد؟

در این مواقع مهم است که با معلم کودکستان و یا معلمان در این باره، صحبت کنید. از این راه، می¬توانید همراه با یکدیگر راه حلی بیابید. راه حل می¬تواند استفاده از یک پزشک طفلها، از یک روانپزشک و یا استفاده از تعلیم و تربیت درمانی باشد. چنانچه شما با معلم کودکستان و معلمان نتوانید به توافق برسید، با مدیر مکتب صحبت کنید. صحبت با شورای انتخابی مکتب Schulpflege (هیئت مدیرهٔ محلی مکتب) نیز می-تواند کمک کند.

اگر طفلها، دشواری¬های ویژه¬ای دارند، مهم است که کمک دریافت کنید. برای مشکلات مختلف، حمایت¬های رایگان وجود دارند: اگر طفل مشکلاتی در صحبت کردن داشته باشند، یک متخصص گفتاردرمانی (لوگوپدی) می¬تواند کمک کند. در صورت داشتن مشکل هنگام خواندن و نوشتن، خوانش¬پریشی (لگاستنی) کمک می¬کند. در صورت داشتن مشکلاتی هنگام (سایکوموتوریک یا حرکتی) کمک می¬کند و به هنگام داشتن مشکل در تعلیم، درس حمایتی برای ادغام کمک می¬کند.