حمایت از طفلها در مکتب

خدمات روانپزشکی مکتب در گرابوندن

کار خدمات روانپزشکی مکتب، چیست؟

خدمات روانپزشچه وقت مکتب، چنانچه طفلی در مکتب ابتدائی مشکلاتی داشته باشد، به معلمان و والدین مشورت می¬دهد. بعضی از طفلها نمرات بدی می¬گیرند و تکالیفشان زیاده از حد است. بعضی دیگر کمتر تکلیف دارند و مکتب برایشان خسته کننده است. باز، بعضی¬ها تمرکز بدی دارند و یا به هنگام مضامین، احساس ناآرامی می‌کنند.

و یا طفلی به خاطر همصنفی¬اش، به مکتب نمی¬رود.

 

روانپزشک مکتب ابتدائی با طفل و والدین، گفتگو خواهد کرد. او برای روشن شدن مسئله، همچنین می¬تواند آزمایش¬هایی را به کاربندد. آنگاه روانپزشک مکتب ابتدائی، بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می¬کند که چه رقم می¬توان به بهترین صورت، به طفل کمک کرد.

 

روانپزشک مکتب می¬تواند درمان کردن و یا یک مضامین اضافی و یا همچنین انتقال طفل را به یک نوع دیگری از مکتب، پیشنهاد دهد. گاهی هم روانپزشک مکتب، به معلم مشورت می¬دهد که او چه رقم بهتر می تواند طفل را مورد تشویق و حمایت قرار دهد.

 

در ولایت Graubünden مراکز منطقه¬ای مختلفی از خدمات روانپزشچه وقت مکتب، وجود دارند.