اجازه اقامت و الحاق خانواده

اجازه اقامت و الحاق خانواده

اجازه اقامت و الحاق خانواده

اجازه اقامت برای شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه آزاد تجاری EU/EFTA می تواند قبل از سفر و یا بعد از سفر تقاضا گردد.اجازه اقامت برای اشتغال برای شهروندان کشور های ثالث(شهروندان کشور های که عضو EU/EFTA نیستند) فقط در موارد استثنایی ارائه می کردد. یعنی مهارت کارگران و یا دلایل خاص بصورت استثنایی ارائه و ثابت گردد. افراد دارای تابعیت دولت های عضو اتحادیه اروپا و یفتا(ای اوو/ ای اف تی آ) مستقل ازینکه چه نوع ویزای اقامت را دارا می باشند می توانند، اعضای خانواده خود را خواسته و ملحق نمایند.اعضای خانواده شامل والدین و اطفال می باشند.اشخاصی از کشور های سوم که دارای اجازه اقامت می باشند، می توانند با تکمیل کردن شرایط قانونی در اداره مهاجرت و حقوق مدنی (Amt für Migration und Zivilrecht) تقاضای الحاق و آمدن خانواده خود(همسر(مرد)،همچنین همسر (زن) و کودکان) را مطرح نمایند. تقاضا برای خواستن و الحاق خانواده در جریان ۵ سال و از اطفال بالاتر از ۱۲ سال در جریان یک سال صورت می تواند بگیرد. در اداره مهاجرت و حقوق مدنی گراوبوندن (Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden) و یا در سایت انترنتی آن در باره اجازه اقامت و الحاق خانواده، اوراق رهنما و معلومات به زبان های آلمانی و ایتالیایی موجود است.

 

تماس

تماس

  • Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden

    داره مهاجرت و حقوق مدنی گراوبوندن آ اف امKarlihof 47001 Chur081 257 30 01www.afm.gr.ch