روزهای تعطیل در Graubünden

روزهای تعطیل در Graubünden

روزهای تعطیل در Graubünden

روز های آتی در کانتون روزهای رخصتی اند.مغازه ها بسته می مانند.روز قبل از آن مغازه بطور معمول زودتر بسته می شوند،اکثریت در ساعت 17.00
  • روز سال نو 01 جنوری
  • جزوه‌های گوناگون درباره موضوع «پیر شدن» به زبان‌های مختلف
  • جمعه قبل از عید پاک (کارفرایتاگ)،یکشنبه عید پاک(اوستر زونتاگ) و دو شنبه عید پاک(اوستر مونتاگ)
  • عروج
  • یکشنبه عید گلریزان(فنگست زونتاگ) و دوشنبه عیدگلریزان(فنگست مونتاگ)
  • روز رخصتی ملی 01 اگست
  • Eid. Dank-, Buss- und Bettag Dritter Sonntag im September
  • روز کرسمس 25 دسمبر
  • روز شتیفان 26 دسمبر

شما می‌توانید از محلهٔ مسکونی خود، معلومات لازم را کسب کنید که چه روزهای تعطیلی در منطقهٔ شما جشن گرفته می‌شوند.

 

فرهنگ و عنعنات در گرابوندن

سُنّت و فرهنگ و عنعنات، جزو وطن است. Graubünden گراوبوندن به تاریخ ۱۱۰۰۰ سالهٔ مدنیت می‌نگرد و موطن سه زبان فرهنگی آلمانی، لاتین و ایتالیایی است. از این زبان‌های فرهنگی، ثروتی از سُنّت ها و فرهنگ و عنعنات سربرآورده اند.

 

برخی از این فرهنگ و عنعنات مانند رسم مربوط به بهار „Chalandamarz“ و یا رسم یلدا „Barchinas“ متعلق به دوران پیش از مسیحیت هستند.

 

معلومات لازم را دربارهٔ فرهنگ و عنعنات منطقه، از محلهٔ مسکونی و یا از همسایگانتان کسب کنید